Odszkodowanie za źle wykonany remont

10 stycznia 2024

Maciej Mierecki

3:16

  • Bez kategorii
  • Prawo cywilne

Maciej Mierecki Autor

Maciej Mierecki

Źle wykonany remont to niestety dość częste zjawisko na polskim rynku budowlano-wykończeniowym. Wadliwie położone płytki lub panele to niejedyne problemy z jakimi stykają się konsumenci. Niestety zdarza się też, że wykonawca nie stawia się w ustalonym terminie, kończy prace z opóźnieniem, a nawet czasem ich w ogóle nie rozpoczyna. W tym wpisie odpowiem na pytanie, czy zlecającemu należy się odszkodowanie za źle wykonany remont?

Kwalifikacja prawna umowy

Kwalifikacja prawna umowy, której przedmiotem jest remont lub wykończenie mieszkania będzie się różnić w zależności od okoliczności. Jeżeli zakres prac jest znaczny i wymaga sporządzenia projektu budowlanego, to umowa będzie kwalifikowana jako umowa o roboty budowlane. W pozostałych przypadkach strony będzie łączyć umowa o dzieło lub umowa o świadczenie usług. Z tą druga będziemy mieli do czynienia, gdy zlecone prace są powtarzalne, ich wykonanie nie wymaga szczególnych kwalifikacji, a rezultat prac nie ma charakteru zindywidualizowanego.

Źle wykonany remont – brak umowy

Najczęściej strony zawierają umowy o remont lub wykończenie ustnie. Przedsiębiorcy budowlani są niechętni do zawierania pisemnych umów z konsumentami. Niestety brak wystarczającej liczby fachowców na rynku sprawia, że konsumenci zazwyczaj nie są w stanie przeforsować zawarcia pisemnej umowy.

Brak pisemnej umowy nie przesądza jednak o braku możliwości dochodzenia swoich praw. Dla umów, których przedmiotem jest remont lub wykończenie mieszkania kodeks cywilny nie przewiduje wymogu formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ustna umowa jest również wiążąca dla stron, pod warunkiem, że uzgodniły one elementy istotne umowy. Warto pamiętać, że w sporze pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem nie będą też obowiązywać ograniczenia dowodowe związane z niedochowaniem formy pisemnej umowy o roboty budowlane. W praktyce oznacza to, że konsument będzie miał prawo przeprowadzić dowody z przesłuchania świadków i stron na fakt zawarcia takiej umowy.

Odszkodowanie za źle wykonywany remont – wezwanie

Roszczenia zlecającego wobec wykonawcy nieprawidłowo wykonującego prace będą się różnić w zależności od rodzaju zawartej umowy i okoliczności.

Co do zasady zamawiający będzie uprawniony do wezwania wykonującego pracę do ich prawidłowego wykonania. Wezwanie takie powinno określać odpowiedni termin na poprawę wadliwych prac. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego w wezwaniu terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług ewentualne powierzenie prac innej osobie będzie wymagać jednak uprzedniego upoważnienia sądu. Wymóg ten nie dotyczy umów o roboty budowlane oraz umów o dzieło.

Analogiczne roszczenia będą przysługiwać zamawiającemu w przypadku, gdy wykonawca opóźnia się z oddaniem prac. Warto jednak pamiętać, że w przypadku umów o dzieło i umów o roboty budowlane zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć terminowo.

Odszkodowanie lub rękojmia

W sytuacji, gdy remont lub prace wykończeniowe zostały już ukończone zamawiającemu przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Zamawiający może zatem dochodzić od wykonawcy odszkodowania za nienależycie wykonany remont.

W przypadku umów o roboty budowlane lub umów o dzieło zamawiający może również wystąpić z roszczeniami z tytułu rękojmi. Może zatem żądać usunięcia wad, a w braku reakcji złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

Odszkodowanie za źle wykonywany remont a kara umowna

Zamawiającemu może też przysługiwać roszczenia z tytułu kary umownej. Warunkiem jest tu jednak zastrzeżenie kary w umowie. Kara umowna może zostać zastrzeżona na wypadek nieterminowego wykonania prac lub albo na wypadek odstąpienia od umowy z winy wykonawcy.

Zastrzeżenie kary umownej jest bardzo korzystne z perspektywy zamawiającego. Dochodząc bowiem kary umownej nie trzeba udowadniać szkody. Jest to też bardzo skuteczny mechanizm motywowania wykonawcy do ukończenia prac w terminie określonym w umowie.

Kancelaria Kraków

Przepisy kodeksu cywilnego szeroki wachlarz środków prawnych w sporze z wykonawcą. Wysunięcie nieprawidłowych roszczeń może mieć negatywne skutki na etapie dochodzenia swoich praw przed sądem. Przed podjęciem decyzji warto zatem zasięgnąć porady prawnej radcy prawnego.

Jestem w stanie udzielić Państwu niezbędnego wsparcia w przypadku potrzeby wystąpienia z roszczeniami z tytułu źle wykonanego remontu. Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu poprzez poniżej zamieszczony formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Zoom oraz osobiście. Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “Kontakt” oraz w stopce strony internetowej.

Usługi

Polecane artykuły

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Najnowsze artykuły

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej przysługuje każdemu żołnierzowi niezadowolonemu z wydanego orzeczenia. Oczywiście orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej ma istotny wpływ na dalszą służbę żołnierza. Komisja lekarska wydając orzeczenie przyznaje […]

Czytaj więcej
Spółka dla weterynarza

Spółka dla weterynarza

Jaka spółka dla weterynarza? To jedno z pierwszych pytań jakie zadają sobie weterynarza zamierzający założyć wspólny gabinet weterynaryjny. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista. Prawo daje bowiem dość […]

Czytaj więcej
Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Przydział mobilizacyjny

Przydział mobilizacyjny to hasło, które co raz częściej pojawia się w rozmowach rezerwistów. Jest to naturalna konsekwencja zwiększonej aktywności Wojskowych Centrów Rekrutacyjnych. Część osób powoływanych na ćwiczenia wojskowe otrzymuje bowiem […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej