Polityka Prywatności

§ 1 Przedmiot polityki prywatności

Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe w domenie „radcarekomenduje.pl” lub korzystających z usług świadczonych przez kancelarię radcy prawnego Macieja Miereckiego.

§ 2 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest kancelaria radcy prawnego Macieja Miereckiego prowadzona pod firmą Maciej Mierecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Reduta 40A/33 (31-421 Kraków), NIP: 5213516210 (zwana dalej „Kancelarią” lub „Administratorem”).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).
 3. Nawiązanie kontaktu z Administratorem jest możliwe:
  1. pisemnie na wskazany w ust. 2 powyżej adres kancelarii lub,
  2. drogą elektroniczną na adres mm@radcarekomenduje.pl lub,
  3. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej „radcarekomenduje.pl”.

§ 3 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

W ramach swojej działalności Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe w celu:

 1. nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem klientów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. zawarcia i wykonania umowy z klientem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze dotyczącego obowiązków podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, to jest marketingu produktów lub usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, prowadzenia analiz i statystyk aktywności na stronach internetowych Kancelarii (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. wyboru kandydata do pracy w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora  polegającego na zatrudnianiu nowego personelu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 4 Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora następuję na następujących zasadach:

 1. podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie niemożność nawiązania relacji handlowej, zawarcia umowy lub wzięcia udziału w rekrutacji;
 2. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w  zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane;
 3. Administrator ogranicza przechowywanie danych osobowych do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych;
 4. cele zbierania danych osobowych są określone niniejszą Polityką Prywatności;
 5. Administrator dba o poprawność danych osobowych i niezwłocznie reaguje na każde wnioski o sprostowanie lub aktualizację danych;
 6. Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych;
 7. dostęp do danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora;
 8. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5 Uprawnienia osób, których dane dotyczą

 1. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora mają w szczególności:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
  2. prawo do przenoszenia danych;
  3. prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 2. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ust. 1 powyżej, może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) osoby, korzystając z prawa.
 3. Osoby, których dane dotyczą mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa.

§ 6 Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane także zaufanym odbiorcom takim jak: operatorom pocztowym, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych) i firmom windykacyjnym.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

§ 7 Okres przechowywania danych

Administrator przetwarza dane osobowe, w zależności od poszczególnych celów i podstawy prawnej przetwarzania, odpowiednio:

 1. do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;
 2. do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako Administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych;
 3. do czasu upływu terminów związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 4. do czasu wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych.

§ 8 Brak profilowania

Przetwarzane dane osobowe nie są przedmiotem profilowania, jak też żadnej innej formy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.