Odwołanie od decyzji ZUS

5 lutego 2022

Maciej Mierecki

02:39

  • Bez kategorii
  • Prawo pracy

Maciej Mierecki Autor

Maciej Mierecki

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie cieszy się najlepszą opinią wśród Polaków. W powszechnym odczuciu zakład często niesłusznie odmawia przyznania świadczeń. Duże zastrzeżenia budzą w szczególności orzeczenia lekarzy orzeczników. Dlatego też warto pamiętać, że ubezpieczonemu przysługuje prawo do odwołania się od negatywnej decyzji ZUS. Z prawa tego warto korzystać bo jak pokazuje praktyka sądowa spora część decyzji odmownych ZUS nie ostaje się przed sądem i merytoryczną oceną biegłych. W tym wpisie przedstawię Państwu podstawowe informacje dotyczące tego jak skutecznie złożyć odwołanie od decyzji ZUS.

Tryb odwołania od decyzji ZUS

Każdy ubezpieczony, który jest niezadowolony z decyzji wydanej przez ZUS ma prawo się od niej odwołać. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej zakładu, która wydała decyzję lub ustnie do protokołu sporządzonego przez tą jednostkę. Termin na wniesienie odwołania od decyzji ZUS wynosi miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Po wniesieniu odwołania organ ma 30 dni na podjęcie decyzji o negatywnym lub pozytywnym rozpatrzeniu sprawy. W przypadku uwzględnienia odwołania organ zmienia lub uchyla wydaną decyzję. W pozostałych sytuacjach ZUS przekazuje odwołanie do rozpatrzenia przez sąd.

Godnym uwagi jest to, że odwołanie do sądu przysługuje również w razie niewydania decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia.

Właściwość sądu

W braku uwzględnienia odwołania przez organ, akta postępowania wraz z uzasadnieniem są przekazywane do sądu. Co istotne, sądem właściwym do rozpatrzenia odwołania jest sąd powszechny, a nie sąd administracyjny. Co do zasady, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych są rozpoznawane przez sąd okręgowy. Właściwość sądu rejonowego została zastrzeżona tylko dla określonych kategorii spraw takich jak sprawy o:

  • zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy;
  • świadczenie rehabilitacyjne;
  • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w określonych służbach mundurowych;
  • ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Odwołanie od decyzji ZUS – jak je sporządzić?

Zgodnie z art. 47710 kpc odwołanie od decyzji ZUS powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie oraz podpis ubezpieczonego albo osoby odwołującej się albo przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Jak już wspomniano odwołanie wnosi się na piśmie lub też ustnie do protokołu sporządzonego przez urzędnika ZUS.

Opłaty tylko w apelacji

Warto podkreślić, że wnoszący odwołanie od decyzji ZUS jest zwolniony z ponoszenia opłat i kosztów sądowych. W sprawach o ubezpieczenia społeczne opłatę wnosi się jedynie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Należy przy tym podkreślić, że jest to opłata podstawowa w wysokości 30 zł. Takie uregulowanie jest korzystne dla ubezpieczonych, którzy są de facto uwolnieni od ponoszenia ciężaru ekonomicznego postępowań odwoławczych.

Wnioski

Ubezpieczonemu, który nie zgadza się wydaną decyzją przysługuje prawo do zaskarżenia decyzji. Warto z tego prawa korzystać, gdy istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do legalności wydanej decyzji ZUS. Brak konieczności ponoszenia opłat sądowych powinien być tu dodatkowym argumentem za skarżeniem wątpliwych prawnie decyzji.

Jestem w stanie udzielić Państwu niezbędnego wsparcia przy odwoływaniu się od decyzji ZUS. Moje usługi obejmują zarówno przygotowanie odwołania, jak i usługi reprezentacji sądowej. Osoby zainteresowane zachęcam do kontaktu poprzez poniżej zamieszczony formularz elektroniczny. Istnieje również możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Zoom oraz osobiście. Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “Kontakt” oraz w stopce strony internetowej.

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Najnowsze artykuły

Jak sprawdzić czy nastąpiło zatarcie skazania?

W jednym z ostatnich wpisów na blogu pisałem szczegółowo o tym czym jest instytucja zatarcia skazania. Kontynuując tą tematykę warto pochylić się nad kwestiami praktycznymi. Taką kwestią jest bez wątpienia […]

Czytaj więcej

Odwołanie od decyzji ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie cieszy się najlepszą opinią wśród Polaków. W powszechnym odczuciu zakład często niesłusznie odmawia przyznania świadczeń. Duże zastrzeżenia budzą w szczególności orzeczenia lekarzy orzeczników. Dlatego też warto […]

Czytaj więcej

Najem okazjonalny – jak zawrzeć umowę?

Najem okazjonalny jest ciekawą alternatywą dla zwykłego najmu. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego wymaga jednak dochowania licznych formalności. Inaczej niż w przypadku zwykłego najmu ich niedochowanie może skutkować dość przykrymi konsekwencjami […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej