Umowa o zakazie konkurencji

28 grudnia 2023

Maciej Mierecki

2:19

  • Bez kategorii
  • Prawo pracy

Maciej Mierecki Autor

Maciej Mierecki

Przepisy kodeksu pracy przewidują możliwość zawarcia przez pracodawcę i pracownika umowy o zakazie konkurencji. Umowa o zakazie konkurencji to umowa, w ramach której pracownik zobowiązuje się do powstrzymania od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. Naruszenie tego zobowiązania niesie za sobą ryzyko odpowiedzialności odszkodowawczej i kontraktowej, o której więcej można przeczytać w kolejnym wpisie dostępnym tutaj

Działalność konkurencyjna

Kodeks pracy nie definiuje działalności konkurencyjnej.

W orzecznictwie przyjmuje się, że działalnością konkurencyjną jest aktywność przejawiana w tym samym lub takim samym zakresie przedmiotowym i skierowana do tego samego kręgu odbiorców, pokrywająca się – chociażby częściowo – z zakresem działalności podstawowej lub ubocznej pracodawcy.

Co powinna zawierać umowa o zakazie konkurencji?

Z uwagi na to, że kodeks pracy nie definiuje działalności konkurencyjnej strony mają dużą swobodę w kreowaniu zakazu. Ustalając jednak treść zakazu konkurencji strony powinny przede wszystkim  pamiętać o:

  • precyzyjnym zdefiniowaniu działalności konkurencyjnej,
  • określeniu czasu trwania zakazu konkurencji,
  • określeniu zakresu terytorialnego zakazu.

Należy pamiętać, że nieprecyzyjne lub wadliwe określenie ram zakazu konkurencji może skutkować jego nieważnością. Przykładowo określony w umowie zakres terytorialny powinien odpowiadać faktycznemu zakresowi terytorialnemu działalności pracodawcy. Zbyt szerokie ustalenie zatem zakresu terytorialnego może prowadzić do nieważności postanowienia umownego.

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Dopuszczalne jest również zawarcie umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu stosunku pracy. Warunkiem jest jednak, aby pracownik miał dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Forma umowy

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy zakaz konkurencji musi zostać ustanowiony w odrębnej umowie. Co istotne, umowa taka powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z uwagi na literalne brzmienie przepisów część doktryny i orzecznictwa przyjmuje, że zakaz konkurencji powinien być zawarty w odrębnej umowie od umowy o pracę.

Odmowa zawarcia umowy o zakazie konkurencji

W niektórych sytuacjach pracodawcy proponują pracownikowi zawarcie umowy o zakazie konkurencji już po zawarciu umowy o pracę. Warto w takich sytuacjach pamiętać, że odmowa zawarcia umowy może stanowić uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę. W skrajnych sytuacjach może również uprawniać pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Kodeks pracy dopuszcza również zawarcie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Jest to dopuszczalne jednak wyłącznie w sytuacji, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy powinien określać nie tylko czas jego trwania, ale również wysokość odszkodowania należnego pracownikowi. Wynagrodzenie to nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

Umowa o zakazie konkurencji – kancelaria Kraków

Pomoc kancelarii może dotyczyć zarówno analizy projektu umowy, jak i usług reprezentacji w sporze z aktualnym lub byłym pracodawcą.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu poprzez poniżej zamieszczony formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia porady prawnej, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Zoom lub osobiście. Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “Kontakt” oraz w stopce strony internetowej.

Usługi

Polecane artykuły

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Najnowsze artykuły

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej przysługuje każdemu żołnierzowi niezadowolonemu z wydanego orzeczenia. Oczywiście orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej ma istotny wpływ na dalszą służbę żołnierza. Komisja lekarska wydając orzeczenie przyznaje […]

Czytaj więcej
Spółka dla weterynarza

Spółka dla weterynarza

Jaka spółka dla weterynarza? To jedno z pierwszych pytań jakie zadają sobie weterynarza zamierzający założyć wspólny gabinet weterynaryjny. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista. Prawo daje bowiem dość […]

Czytaj więcej
Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Przydział mobilizacyjny

Przydział mobilizacyjny to hasło, które co raz częściej pojawia się w rozmowach rezerwistów. Jest to naturalna konsekwencja zwiększonej aktywności Wojskowych Centrów Rekrutacyjnych. Część osób powoływanych na ćwiczenia wojskowe otrzymuje bowiem […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej