Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego

7 lutego 2024

Maciej Mierecki

2:32

  • Bez kategorii
  • Prawo cywilne

Maciej Mierecki Autor

Maciej Mierecki

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego jest inaczej uregulowane niż w przypadku zwykłej umowy najmu. Należy bowiem pamiętać, że umowa najmu okazjonalnego może zostać zawarta wyłącznie na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat. W tym wpisie przybliżę regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego. Więcej o samym najmie okazjonalnym można przeczytać tu

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego – przesłanki

Kwestia wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego została ściśle uregulowana w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa). Zgodnie z przepisami ustawy wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego jest możliwe m. in., gdy lokator:

  • pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
  • jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
  • wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela.

Okres wypowiedzenia

Co istotne Ustawa wskazuje, że w ww. przypadkach wynajmujący wypowiada najemcy umowę nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. W praktyce oznacza to, że okres wypowiedzenia może wynosić w niektórych przypadkach niecałe dwa miesiące.

Warunki formalne wypowiedzenia

Nie można zapomnieć o tym, że wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną oraz określać jaka jest jego przyczyna. Brak dochowania tych formalności będzie skutkować nieważnością oświadczenia.

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego na podstawie umowy

Zgodnie z art. 673 § 3 kc jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie. W przypadku najmu okazjonalnego uprawnienie to przysługuje jedynie najemcy. Jak wskazano bowiem wcześniej przesłanki wypowiedzenia najmu przez wynajmującego zostały enumeratywnie wymienione w Ustawie.

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się też, że dla ważności postanowienia umownego istotnym jest skonkretyzowanie okoliczności uprawniających do wypowiedzenia najmu. Przesłanki wypowiedzenia powinny też być istotne. Przykładowo klauzula umowna może dawać najemcy uprawnienie do wypowiedzenia umowy na skutek przeprowadzki do innego miasta spowodowanej zmianą miejsca pracy.

A co, gdy lokator się nie chce wyprowadzić?

Jeżeli, pomimo wypowiedzenia, lokator nie opuścił lokalu, to wynajmujący powinien wszcząć sprawę o nadanie klauzuli wykonalności. Sąd nadaje klauzulę na akt notarialny zawierający oświadczenia lokatora o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Po uzyskaniu klauzuli właściciel może wystąpić do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

Warunkiem uzyskania klauzuli wykonalności jest uprzednie dochowanie wszelkich formalności związanych z zawarciem umowy najmu okazjonalnego. Więcej o tym jak zawrzeć umowę najmu okazjonalnego przeczytasz tutaj.

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego jest dopuszczalne w ściśle określonych warunkach i wymaga dochowania określonych procedur. Przed jego dokonaniem warto zatem zasięgnąć porady radcy prawnego.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu poprzez poniżej zamieszczony formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams oraz osobiście. Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce “Kontakt” oraz w stopce strony internetowej.

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Najnowsze artykuły

Mobbing w pracy

Na czym polega mobbing w pracy?

Mobbing w pracy polega na nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Co istotne, działanie to musi: być uporczywe i długotrwałe, wywoływać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodować lub mieć na celu […]

Czytaj więcej
Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej wpisał się na stałe do kanonu zakładowych regulaminów. Stało się tak, gdyż praca zdalna jest dziś oczywistością w wielu firmach. Pracodawcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali na […]

Czytaj więcej
Windykacja Kraków

Pożyczka od wspólnika dla spółki z o.o.

Pożyczka od wspólnika dla spółki z o.o. to jeden z częściej stosowanych wariantów finansowania. Zawarcie umowy pożyczki ze wspólnikiem nie wymaga bowiem przejścia rygorystycznego i czasochłonnego procesu analizy zdolności kredytowej. […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej