Ugoda

Ugoda to często najszybszy i najtańszy sposób rozwiązania sporu. Warto podkreślić, że ugoda może być korzystna nie tylko dla dłużnika, ale również i dla wierzyciela.

W myśl przepisów kodeksu cywilnego przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

Z powyższego wynika, że ugoda może zostać zawarta nie tylko przed wszczęciem procesu, ale również w jego trakcie, a nawet po jego zakończeniu.

Ugoda przedsądowa

Praktycznie każde wszczęcie procesu jest poprzedzone przedsądowym wezwaniem. Może to być m. in. wezwanie: do zapłaty, do wykonania zobowiązania lub do zaprzestania naruszeń. Jest to najlepszy moment do oceny, czy spór warto rozwiązać w sposób polubowny. Warto pamiętać, że ugoda nie zawsze musi wiązać się ze zrzeczeniem roszczeń. Może ona przewidywać ustalenia w zakresie odroczenia płatności lub ratalnej spłaty.

W wielu przypadkach korzystniejszym dla wierzyciela może się okazać zawarcie ugody z dłużnikiem. Spór sądowy wiąże się bowiem z ryzykiem przegrania oraz ryzykiem bezskutecznej egzekucji komorniczej wierzytelności zasądzonych wyrokiem.

Ugoda sądowa

Ugodę można również zawrzeć w toku procesu sądowego. Ugoda może być zawarta aż do chwili prawomocnego zakończenia sprawy, a więc również po wydaniu wyroku przez Sąd I instancji. Jest to rozwiązanie warte rozważenia, gdy żadna ze stron nie jest pewna rozstrzygnięcia procesu.

Zawarcie ugody pozwala zmniejszyć koszty procesu. Przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewidują bowiem szereg regulacji pozwalających na zwrot całości lub części opłaty sądowej w przypadku zawarcia ugody.

Ugoda w egzekucji

Wydanie prawomocnego wyroku przez sąd nie wyklucza zawarcia ugody. Zdarza się, że strony już po wydaniu wyroku zawierają porozumienie, w którym regulują warunki spłaty wierzytelności objętych orzeczeniem. Takie porozumienie można zawrzeć również w toku postępowania egzekucyjnego. Może to być rozwiązanie bardzo korzystne dla dłużnika. W ugodzie można bowiem uzgodnić z wierzycielem, że ten złoży wniosek o zawieszenie lub umorzenie egzekucji.

Należy pamiętać, że w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela, wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania (vide art. 29 ust. 1 ustawy o kosztach komorniczych). Jeżeli jednak wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo z zawarciem w tym terminie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata ta obciąża dłużnika. Opłata ta będzie wynosić 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania jeżeli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

Warto zatem w ugodzie ustalić, która ze stron poniesie ciężar finansowy umorzenia egzekucji.

Negocjacje

Dojście do porozumienia przez zwaśnione strony nie jest proste. Dlatego też warto powierzyć negocjowanie ugody radcy prawnemu. Radca prawny może pomóc nie tylko doprowadzić do zawarcia porozumienia, ale również wynegocjować korzystne warunki ugody. Doświadczenie pokazuje, że negocjacje prowadzone przez profesjonalistę kończą się często sukcesem i pozwalają klientowi na uniknięcie lub zakończenie kosztownego sporu.

Pomoc kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego pomaga klientom w negocjowaniu, sporządzaniu lub opiniowaniu ugód. Radca prawny Maciej Mierecki oferuje w szczególności:

  • negocjowanie ugody w oparciu o pełnomocnictwo,
  • przygotowanie samego projektu ugody,
  • opiniowanie ugody.

Osoby zainteresowane usługami kancelarii zachęcam do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz elektroniczny. Istnieje możliwość umówienia konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem komunikatorów Microsoft Teams i Skype oraz spotkania osobistego. Dane kontaktowe oraz formularz elektroniczny znajdą Państwo w zakładce “Kontakt”.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym opisem oferowanych usług:

Opinie

Profesjonalna reprezentacja (przygotowanie do rozprawy, wystąpienia) w sprawie przed sądem pracy. Polecam z pełnym przekonaniem.

P.M. Klient indywidualny

Radca prawny Maciej Mierecki pomógł mi przy negocjacjach umowy z kontrahentem, wychwytując niekorzystne zapisy umowne uchronił mnie przed niepotrzebnym ryzykiem. Wykazał się fachowością i szeroką wiedzą na najwyższym poziomie – z pełną odpowiedzialnością mogę polecić jego usługi.

Karol Otczyk Inżynieria Projektowa

Jestem zadowolona z usług radcy prawnego Macieja Miereckiego, który profesjonalnie i rzetelnie pomógł mi w kwestii roszczenia odszkodowawczego. Wszystkie wątpliwości zostały mi spokojnie wytłumaczone, a podjęte działania pomogły rozwiązać sprawę. Polecam.

G.S. Klient indywidualny

Doskonały kontakt i szybka odpowiedź. Wszystko wyjaśnione językiem przystępnym dla osób bez dużej znajomości prawa. Profesjonalna kancelaria, którą mogę zdecydowanie polecić.

Piotr Lubecki Paradigm

Wszystkie kwestie prawne zostały przez Pana Macieja przedstawione zrozumiale i przystępnym językiem. Pełne zaangażowanie i szybkie działanie ze strony kancelarii pozwoliły mi uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Gorąco polecam!

Magdalena Kielak Holibeautica
  • Klient indywidualny
  • Inżynieria Projektowa
  • Klient indywidualny
  • Paradigm
  • Więcej

Postaw na jakość i doświadczenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji

Artykuły

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej przysługuje każdemu żołnierzowi niezadowolonemu z wydanego orzeczenia. Oczywiście orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej ma istotny wpływ na dalszą służbę żołnierza. Komisja lekarska wydając orzeczenie przyznaje […]

Czytaj więcej
Spółka dla weterynarza

Spółka dla weterynarza

Jaka spółka dla weterynarza? To jedno z pierwszych pytań jakie zadają sobie weterynarza zamierzający założyć wspólny gabinet weterynaryjny. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista. Prawo daje bowiem dość […]

Czytaj więcej
Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

Przydział mobilizacyjny

Przydział mobilizacyjny to hasło, które co raz częściej pojawia się w rozmowach rezerwistów. Jest to naturalna konsekwencja zwiększonej aktywności Wojskowych Centrów Rekrutacyjnych. Część osób powoływanych na ćwiczenia wojskowe otrzymuje bowiem […]

Czytaj więcej
Zobacz więcej